Darba vides likums (arbeidsmiljøloven)

Viens no normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības ir Darba vides likums (Arbeidsmiljøloven).

Šis normatīvais akts nosaka darba drošību darba vietā (kas Latvijā ir noteikts atsevišķā normatīvā aktā), darba laiku, tiesības uz atvaļinājumiem (izņemot ikgadējo atvaļinājumu), darbā pieņemšanu, atbrīvošanu no darba, un citus attiecīgus regulējumus.

Vēršu uzmanību uz to, ka tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu un atvaļinājuma naudu nosaka atsevišķs normatīvais akts – Likums par atvaļinājumu (Ferieloven).

!!! Arbeidsmiljøloven nosaka obligātās (minimālās) prasības, kas jāievēro gan darba devējam, gan darba ņēmējam, bet, visticamāk, darba vietā būs labāki attiecīgie noteikumi, piemēram, īsāks darba dienas laiks, parasti 7,5 stundas. Šie labākie noteikumi, visbiežāk, būs pamatojoties uz dažādiem līgumiem ar darba ņēmēju organizācijām (arodbiedrībām), bet ir arī uzņēmumi, kas pēc vispārīga principa piemēro līgumos ar arodbiedrībām noteikto.

!!! Arbeidsmiljøloven noteiktais nebūs precīzs tulkojums. Atsevišķos gadījumos arī ar skaidrojumiem no manas puses, lai labāk izprastu atšķirīgo kā ir Latvijā.

Arbeidsmiljøloven ir 22 nodaļas (kapittel), kas numurētas no 1 – 20:

Kapittel 1. Innledende bestemmelser (Vispārīgie noteikumi)

§ 1-2. Hva loven omfatter (Uz kurām personām attiecas likums)

Šis likums attiecas uz uzņēmumiem, kas pieņem darbā darba ņēmējus.

Šis likums neattiecas uz jūrniecībā un zvejniecībā strādājošajiem, kā arī uz militāro aviāciju.

§ 1-9.Ufravikelighet (Pasliktinošu noteikumu spēkā neesamība)

Nav spēkā līgumi, kas pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli, izņemot tos īpašos gadījumus, kas noteikti likumā.

Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter (Darba devēja un darba ņēmēja pienākumi)

Kapittel 2 A. Varsling (Ziņošana, brīdināšana)

Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet (Pasākumi (rīki) darba drošības jautājumos)

Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet (Darba vides prasības)

Kapittel 5. Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv. (Darba traumu un slimību reģistrēšana, ziņošana par tiem, prasības ražotājiem, u.c.)

Kapittel 6. Verneombud (Persona, kura aizsargā darbinieku intereses darba vides jautājumos)

Kapittel 7. Arbeidsmiljøutvalg (Darba vides sadarbības padome)

Kapittel 8. Informasjon og drøfting (Informēšana un pārrunas)

Kapittel 9. Kontrolltiltak i virksomheten (Kontroles pasākumi uzņēmumā)

Kapittel 10. Arbeidstid (Darba laiks)

Kapittel 11. Arbeid av barn og ungdom (Bērnu un jauniešu darbs)

Kapittel 12. Rett til permisjon (Tiesības uz pārtraukumu darbā un atvaļinājumu (izņemot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu)

Kapittel 13. Vern mot diskriminering (Aizsardzība pret diskrimināciju)

Kapittel 14. Ansettelse mv. (Darbā pieņemšana u.c.)

Kapittel 14 A. Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold (Vienošanās par konkurences ierobežojumu darba tiesiskajās attiecībās)

Kapittel 15. Opphør av arbeidsforhold (Darba tiesisko attiecību izbeigšana)

Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse (Darba ņēmēju tiesības uzņēmuma pārejas gadījumā)

Kapittel 17. Tvister om arbeidsforhold (Darba strīdu izšķiršana)

Kapittel 18. Tilsynet med loven (Likuma uzraudzība)

Kapittel 19. Straff (Sods)

Kapittel 20. Avsluttende bestemmelser (Nobeiguma noteikumi)

Darba vides likums (Arbeidsmiljøloven):

norvēģu valodā – Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) ,

angļu valodā – Act relating to working environment, working hours and employment protection, etc. (Working Environment Act)

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: