Nodokļu deklarācija (skattemelding) un pārmaksāto nodokļu atgūšana

Saskaņā ir izmaiņām normatīvajos aktos, tā saucamā nodokļu deklarācija no 2017.gada tiek saukta par skattemelding (pirms tam – selvangivelse).

Kā zināms, Norvēģijā nodokļu sistēma darba ņēmējiem būtiski atšķiras no nodokļu sistēmas Latvijā. !!! Tāpēc viens no svarīgākajiem gada uzdevumiem ir skattemelding  aizpildīšana, lai izvairītos no nodokļu pārmaksāšanas. Vairāk par nodokļu sistēmu lasiet – Nodokļu sistēmas raksturojums.

Skattemelding ir dokuments, kurā redzams pārskats par attiecīgā kalendārā gada ienākumu apmēru, samaksāto nodokļu apmēru, saņemtajiem pabalstiem, nodokļu atvieglojumiem, kredītiem, īpašumiem, u.c. Atsūtītajā dokumentā ir tikai tā informācija, kas ir valsts rīcībā, piemēram, ienākumu un samaksāto nodokļu apmērs, saņemto pabalstu apmērs, bezskaidras naudas uzkrājumi bankā, kustamais un nekustamais īpašums Norvēģijā, u.c.

Norvēģijā gan bankām, gan darba devējiem, gan NAV, gan apdrošināšanas kompānijām, gan bērnudārziem, gan citām organizācijām obligāti ir jāsniedz attiecīgas ziņas (gada pārskats) par personu gan pašai personai, gan Skatteetaten. Parasti šo dokumentu sauc årsoppgave un tam jābūt jau janvārī, un, visticamāk, šī informācija jau būs iekļauta skattemelding. Taču ir organizācijas, kas årsoppgave sūta vēlāk, līdz ar to, visticamāk, šī informācija nebūs iekļauta skattemelding un pašam jāveic attiecīgi labojumi.

Skattemelding nebūs tā informācija, kas nav valsts rīcībā, piemēram, pasūtot nodokļu karti (skattekort) nav uzrādīti paredzamie nodokļu atvieglojumi (fradrag).

Tātad. Saņemot skattemelding, tajā, visticamāk, būs vispārīgs, bet ne precīzs pārskats. Tāpēc svarīgi ir pārliecināties par tajā esošo informāciju un to attiecīgi labot. Kā saka SkatteetatenSkattemeldingen er forhåndsutfylt – ikke ferdigutfylt. Sjekk at alt stemmer.

Tiem, kuri lieto elektronisko sistēmu Altinn, 2019. gadā skattemelding būs pieejams no 4.aprīļa. Pārējiem skattemelding tiks nosūtīta uz adresi, kas reģistrēta iedzīvotāju reģistrā, un tas nozīmē, ka to saņems nedaudz vēlāk.

!!! Uz pastkastītes jābūt precīzam un skaidri salasāmam vārdam un uzvārdam. Ja tā nebūs – vēstule ar skattemelding netiks iemesta pastkastītē.

Skattemelding izsūta Nodokļu dienests – Skatteetaten.

Ja skattemelding visa informācija ir precīza un nav jālabo, nav jāpapildina ar nodokļu atvieglojumiem (fradrag) vai citu informāciju, tad ar skattemelding nekādas darbības nav jāveic un nav jānosūta atpakaļ/jāiesniedz ielektroniski Skatteetaten.
Ja skattemelding ir jāveic attiecīgas izmaiņas, tad skattemelding par 2018.gadu, attiecīgi precizēts un papildināts jānosūta atpakaļ/jāiesniedz elektroniski Skatteetaten līdz 2019.gada 30.aprīlim (ieskaitot).
Vairāk – Skatteetaten.

Līdz 30.aprīlim var lūgt arī pagarināt skattemelding iesniegšanas termiņu.
Vairāk – Skatteetaten.

Līdz minētajam datumam sistēmā Altinn var veikt izmaiņas skattemelding(ā) neierobežoti bieži, un par aktuālo skattemelding tiek uzskatīts tas, kas iesniegts pēdējais.

!!! No 2017.gada persona var deleģēt tiesības citiem veikt izmaiņas un iesūtīt aktualizēto skattemelding personas vietā. Šīs tiesības skattemelding (par 2018.gadu) iesūtīšanai var deleģēt līdz 29.aprīlim.
Vairāk – Skatteetaten.

Skattemelding aizpildīšana un iesniegšana/nosūtīšana

1. Jāsarūpē visi attiecīgie dokumenti, piemēram, algas lapiņas (lønnsslipp), ziņojumu apkopojums par algu – a-melding oppsummering (årsoppgave), nodokļu atvieglojumu (fradrag) pamatojuma dokumenti, u.c.

!!! Visi lūgtie nodokļu atvieglojumi, ienākumi, samaksāto (atvilkto) nodokļu apmērs ir attiecīgi jādokumentē.

Parasti attiecīgie dokumenti nav jāiesniedz kopā ar nodokļu deklarāciju skattemelding, bet tie jāuzrāda, ja Nodokļu dienests (Skatteetaten) tos lūdz. Sekojiet līdzi informācijai, kas norādīta sistēmā vai veidlapā.

2. Skattemelding tiek atsūtīts ar informāciju, kas ir Skatteetaten rīcībā. Šī informācija, visticamāk, nebūs precīza un pilnīga, tāpēc jāpārbauda, vai skattemelding uzrādītā informācija (ienākumi, samaksātie nodokļi, nodokļu atvieglojumi, u.c.) ir pareiza.

!!! Tā ir nodokļu maksātāja atbildība, lai skattemelding informācija ir pareiza.

3. Jāpārbauda, vai uzrādītā kontaktinformācija ir pareiza.

!!! Ja persona ir pārcēlusies atpakaļ uz Latviju, par to jāpaziņo Skatteetaten! Vairāk – Pārceļoties atpakaļ uz Latviju.

4. Jāveic attiecīgie labojumi.

Veicot labojumus elektroniski, izvēloties labot attiecīgu posteni (punktu), atvērsies lodziņš, kurā veikt labojumus. Strādājot ar skattemelding, visu laiku ir “pieejami” attiecīgi skaidrojumi.

5. Jānosūta atpakaļ/jāiesniedz elektroniski precizētais skattemelding.

Instrukcija par izmaiņu veikšanu skattemelding elektroniski vai papīra formā – Skatteetaten.

Posteņi, kuriem jāpievērš uzmanība

Tātad, kā jau minēts, ne visa informācija ir Skatteetaten rīcībā. Jo īpaši tā, kas nav valsts tiešā rīcībā, proti, dati ārzemēs. Bet tas nenozīmē, ka Skatteetaten tos nevar iegūt. Skatteetaten ir noslēgti dažādi starptautiski līgumi, tai skaitā, arī ar Latviju, lai iegūtu attiecīgus datus.

1.5 Opplysninger om personlige forhold

Ziņas par personiskām attiecībām – saņemts mantojums/dāvanas, laimesti, iemaksas bērna krājkontā, u.c.

Īpaši jāpievērš uzmanība apakšpunktam 1.5.6 Inntekt og formue i utlandet, og skattemessig utflytting – ienākumi, īpašumi, uzkrājumi ārzemēs (Latvijā).

Vairāk – Skatteetaten.

2.2.3 Pensjon fra annen EØS-stat som tilsvarer alderspensjon fra folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP) i Norge – no Latvijas saņemta pensija.

Vairāk – Skatteetaten.

2.8.5 Inntekt av fast eiendom i utlandet – ienākumi no nekustamā īpašuma Latvijā (piemēram, tiek izīrēts).

Vairāk – Skateetaten.

3.1.11 Inntekter fra utlandet – ienākumi Latvijā (procenti par noguldījumiem, nekustāmā īpašuma pārdošana, u.c.)

Vairāk – Skatteetaten.

4.1.9 Innskudd i utenlandsk bank (RF-1231) – bezskaidras naudas uzkrājumi Latvijas banku kontos.

Vairāk – Skatteetaten.

4.2.5 Motorkjøretøy – transporta līdzekļi.

Šajā postenī jau parasti ir informācija par Norvēģijā reģistrētiem transporta līdzekļiem (mašīnas, motocikli, mopēdi vai sniega motocikli). Ja nav, tad attiecīgi jālabo.

Atcerieties uzrādīt savā īpašumā esošus transporta līdzekļus Latvijā.

Vairāk – Skatteetaten.

4.6.1 Formue i fast eiendom i utlandet – nekustamais īpašums Latvijā.

Vairāk – Skatteetaten.

4.6.2 Annen skattepliktig formue i utlandet – cits, ar nodokļiem apliekams īpašums ārzemēs (Latvijā).

Vairāk – Skatteetaten.

Šis ir neliels izraksts no lielā skaita dažādu posteņu.

Visi posteņi skattemelding – Finn post i skattemeldingen.

Tātad, Norvēģija ar daudzām valstīm ir noslēgusi līgumus, lai izvairītos no dubultas nodokļu iekasēšanas un nodokļu izkrāpšanas, kā arī citus līgumus nodokļu jomā. Līgumus starp Norvēģiju un Latviju lasiet Norvēģijas valdības (regjeringen) mājas lapā – Skatteavtale Norge – Latvia.

Saņemt kompetentu palīdzību par skattemelding aizpildīšanu, kā arī citu attiecīgu informāciju var:

Visa informācija par skattemelding – Skatteetaten.

Likums par nodokļu administrēšanu – Lov om skatteforvaltning.

Svarīgie datumi

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: