Latvijas rezidenta / nerezidenta statuss

Personai, pārceļoties no Latvijas uz Norvēģiju, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) par savu, savu nepilngadīgo bērnu un personu, kuras atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā dzīvesvietas adresi ārvalstīs triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.

Vairāk – Vai jāizdeklarējas no Latvijas

!!! Taču dzīvesvietas deklarēšana citā valstī nenozīmē, ka persona automātiski kļūst par Latvijas nerezidentu. Ir jānokārto formalitātes Valsts ieņēmumu dienestā (VID), jāraksta iesniegums par Latvijas rezidenta statusa maiņu (vairāk skatīt zemāk).

Viens no vārda rezidents skaidrojumiem – konkrētās valsts iekšzemes nodokļu maksātājs.  Lai gan lielākajai daļai vārds rezidents asociējas ar “būt iedzīvotājam”, šajā gadījumā tas tā nav, jo fokuss ir uz “nodokļu maksātājs” nevis “iedzīvotājs”. Tā kā nodokļu maksāšana ir VID kompetence, kā arī rezidenta vai nerezidenta statusā esošai personai ir attiecīgas konsekvences, nerezidenta statuss netiek piešķirts automātiski un līdz ar to jādodas uz VID.

Tātad Latvijas nodokļu maksātājs (rezidents) var būt persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta (darbavieta) ir citā valstī, piemēram Norvēģijā.

Par šo tēmu labs skaidrojums arī “Latvijas Vēstneša” mājas lapā – Nerezidenta statusu automātiski neiegūst

Gada ienākumu deklarācija un nodokļi

Latvijas rezidentam, kurš taksācijas gadā (kalendāra gadā) ir guvis ienākumus ārvalstīs, taksācijas gadam (kalendāra gadam) sekojošā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam VID ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Latvijas rezidentam, kurš ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli, ir tiesības neiesniegt deklarāciju par minēto ienākumu, ja likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli nav noteikts citādi.

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliek Latvijas rezidenta ārvalstīs gūtos algota darba ienākumus, ja algota darba ienākumi gūti par darba pienākumu veikšanu citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (tātad visas ES valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija), vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (t.sk. Norvēģiju).

Tātad, Latvija un Norvēģija ir noslēgusi līgumus, lai izvairītos no dubultas nodokļu iekasēšanas un nodokļu izkrāpšanas, kā arī citus līgumus nodokļu jomā. Līgumus starp Norvēģiju un Latviju lasiet Norvēģijas valdības (regjeringen) mājas lapā – Skatteavtale Norge – Latvia gan norvēģu, gan angļu valodā.

Par šo tēmu labs skaidrojums arī “Latvijas Vēstneša” mājas lapā – Par nodokļiem un rezidenta statusa maiņu, ja pastāvīgs darbs ārvalstīs

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana nerezidentiem

Ja persona vēlas iegūt Latvijas nerezidenta statusu, vērts ņemt vērā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanu nerezidentiem, ja personai ir ienākumi Latvijā paralēli ienākumiem Norvēģijā. Atcerieties, ka nekustamā īpašuma izīrēšana arī tiek aplikta ar IIN.

Vairāk VID mājas lapā – Informatīvie un metodiskie materiāli. Tā kā attiecīgā informācija ir Word dokumentā un saiti uz to nav iespējams norādīt, sadaļā Nodokļa piemērošanas kārtība skatīt materiālu Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no nerezidentu – fizisko personu – ienākuma.

Noderīga informācija arī “Latvijas Vēstneša” mājas lapā:

Nodokļu piemērošana nerezidentiem

Nerezidenta ar nodokli apliekams ienākums no NĪ atsavināšanas

IIN piemērošana nerezidenta ienākumam no nekustamā īpašuma pārdošanas

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana nerezidentiem

Ja persona vēlas iegūt Latvijas nerezidenta statusu, vērts ņemt vērā nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu, ja personai ir nekustamais īpašums Latvijā.

Saskaņā ar likumu Par nekustamā īpašuma nodokli, to nosaka pašvaldība, tāpēc noskaidrot nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu nerezidentam var pašvaldībā, kurā atrodas nekustamais īpašums (iespējams, ka tiek piemērota paaugstināta likme).

Visa informācija par rezidenta / nerezidenta statusu

VID mājas lapā – Latvijas rezidenti ārvalstīs (Gada ienākumu deklarācija, Kādus dokumentus pievieno deklarācijai?, Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana, Vai no ārvalstī gūtā ienākuma Latvijā vēlreiz jāmaksā nodoklis?, Rezidents vai nerezidents?, Kā Latvijas rezidents var kļūt par nerezidentu?)

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar VID, kontaktinformācija šeit.

Rezidenta statusa atgūšana

Ja persona ir nerezidents un atgriežoties Latvijā:

  • deklarē dzīvesvietu Latvijā,
  • uzturas Latvijā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā,

tad šī persona nodokļu likumos tiks uzskatīta par rezidentu. To nosaka likums „Par nodokļiem un nodevām”.

!!! Atcerieties, ka atgriežoties dzīvot Latvijā, personai par to jāpaziņo gan Norvēģijas varas iestādēm, gan Latvijas varas iestādēm.

Vairāk – Pārceļoties atpakaļ uz Latviju

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: