Par ikgadējo atvaļinājumu

Norvēģijā kārtību kādā tiek nodrošināts ikgadējais atvaļinājums un izmaksāta samaksa par to, nosaka Likums par atvaļinājumu (Lov om ferie [ferieloven]).

Atvaļinājuma gads un atvaļinājuma naudas pelnīšanas gads

Norvēģijā atvaļinājuma nauda tiek pelnīta, aprēķināta un izmaksāta pilnīgi savādāk kā Latvijā.

Un tāpēc ir svarīgi izprast divus jēdzienus.

Pirmais – opptjeningsår (gads, kad tiek pelnīta atvaļinājuma nauda).

Otrais – ferieåret (atvaļinājuma gads).

Vienkāršoti var teikt, ka atvaļinājuma nauda tiek pelnīta iepriekšējā gadā, bet izmaksāta nākošajā gadā, kad tiek izmantots ikgadējais atvaļinājums.

Proti, ja darbinieks ir uzsācis darba gaitas šogad un dodas atvaļinājumā šajā pašā gadā, tad atvaļinājuma naudu nesaņems, jo iepriekšējā gadā nav strādāts un atvaļinājuma nauda netika nopelnīta.

Atvaļinājuma ilgums

Atvaļinājums ir 25 darba dienas. Darba dienas ir no pirmdienas līdz sestdienai (!!!) ieskaitot. Darba dienas nav svētdienas un ar likumu noteiktās svētku un svinamās dienas.

Darba ņēmējiem, kuri ir vecāki par 60 gadiem, pienākas papildus atvaļinājums – sešas darba dienas.

Darbiniekam, kurš atvaļinājuma gadā sācis strādāt pie darba devēja līdz 30.septembrim, ir tiesības uz pilnu atvaļinājumu. Ja sākts strādāt pēc noteiktā datuma, ir tiesības uz sešu darba dienu ilgu atvaļinājumu. Bet, ja darbinieks tekošajā atvaļinājuma gadā nav izmantojis ikgadējo atvaļinājumu pie iepriekšējā darba devēja, tad ir tiesības pieprasīt pilnu atvaļinājumu pie jaunā darba devēja.

Atvaļinājuma piešķiršana, izmaiņas un aizstāšana

Darba devējam jau labu laiku pirms atvaļinājuma jāvienojas ar darba ņēmēju vai darba vietā vēlēto uzticības personu par atvaļinājuma laiku un jāizstrādā atvaļinājuma grafiks. Ja nevar vienoties, tad darba devējam likuma ietvaros ir tiesības noteikt atvaļinājuma laiku vienpusēji.

Darbinieki, kuri ir vecāki par 60 gadiem, paši nosaka, kad tiks izņemts sešu dienu papildatvaļinājums, ja par tā izņemšanas kārtību nav bijusi vienošanās. Papildatvaļinājuma dienas var izmantot kopā vai atsevišķi.

Darba ņēmējs var pieprasīt vienošanos par atvaļinājuma laiku pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pirms atvaļinājuma sākuma.

Darba ņēmējiem, kuri ir vecāki par 60 gadiem, par papildus atvaļinājuma izņemšanu jābrīdina ne vēlāk kā divas nedēļas pirms atvaļinājuma sākuma.

Ja ir notikusi vienošanās par atvaļinājuma laiku, darba devējs to var mainīt tikai tādā gadījumā, ja tam ir būtisks pamatojums un būtiski var tikt traucēta uzņēmuma (organizācijas) darbība. Šajā gadījumā darbinieks var pieprasīt darba devējam kompensēt zaudējumus, kas radušies atvaļinājuma izmaiņu rezultātā.

Atvaļinājuma laiks

Norvēģijā ir tāds jēdziens, kā galvenais atvaļinājums (hovedferie). Tas nozīmē, ka darba ņēmējs var prasīt atvaļinājumu, kas nav īsāks par 18 atvaļinājuma dienām laikā no 1.jūnija līdz 30.septembrim. Šis noteikums neattiecas uz tiem darbiniekiem, kuri pie darba devēja sākuši strādāt pēc 15.augusta atvaļinājuma gadā.

Darba ņēmējam ir tiesības prasīt atlikušā atvaļinājuma daļu (7 darba dienas) izmantot kopā.

Atvaļinājuma laiks darba uzteikuma laikā

Darba devējs bez vienošanās ar darba ņēmēja nedrīkst noteikt atvaļinājumu darba uzteikuma laikā pēc darba uzteikuma, ja darba uzteikuma laiks ir mazāks par trīs mēneši vai īsāks. Savukārt, darba ņēmējs var atteikties izmantot plānoto atvaļinājumu darba uzteikuma laikā, ja tas ir augstāk minētā periodā.

Slimība un bērna kopšanas pabalsta laiks

Ja darba devējs ir slims pirms atvaļinājuma, var prasīt plānotā atvaļinājuma izņemšanu vēlāk attiecīgajā atvaļinājuma gadā.

Ja darbinieks saslimst atvaļinājuma laikā, var pieprasīt slimības dēļ zaudēto atvaļinājumu (atvaļinājuma dienas) izņemt vēlāk attiecīgajā atvaļinājuma gadā.

Darba devējs bez darbinieka piekrišanas nedrīkst noteikt atvaļinājumu laikā, kad darba ņēmējs ir bērna kopšanas atvaļinājuma, ja tā laikā tiek saņemts bērna kopšanas pabalsts. Tas pats attiecas uz atvaļinājumiem, kas Darba vides likumā noteikta tēviem un aprūpes personām saistībā ar dzemdībām.

Atvaļinājuma naudas aprēķināšana

Tātad, atvaļinājuma nauda tiek aprēķināta no darba samaksas iepriekšējā gadā jeb gadā, kad tiek pelnīta atvaļinājuma nauda.

(!!! Jums ir tiesības uz atvaļinājumu (skatīt augstāk), bet tā laikā nesaņemat atvaļinājuma naudu, ja pie darba devēja sākāt strādāt šogad).

Atvaļinājuma naudas apmērs ir 10,2 % no darba samaksas iepriekšējā gadā.

Darba ņēmējiem virs 60 gadiem, papildatvaļinājuma samaksa tiek paaugstināta par 2,3 procentpunktiem.

Atvaļinājuma naudas izmaksāšana

Atvaļinājuma nauda jāizmaksā pēdējā parastajā algas dienā pirms atvaļinājuma. Darba ņēmējam ir tiesības prasīt izmaksāt atvaļinājuma naudu ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms atvaļinājuma sākuma.

Ja atvaļinājums tiek izņemts pa daļām, arī atvaļinājuma nauda tiek izmaksāta pa daļām.

Atvaļinājuma nauda var tikt izmaksāta saistībā ar galvenā atvaļinājuma izmantošanu vai kopā ar algu par jūnija mēnesi.

Ja darba attiecības tiek izbeigtas, nopelnītā atvaļinājuma nauda jāizmaksā pēdējā parastā algas dienā pirms darba attiecību izbeigšanas. Ja uz šīs algas izmaksas brīdi nav iespējams aprēķināt visu nopelnīto atvaļinājuma naudu, tad tā aprēķināma un izmaksājama, veicot galīgo darba samaksas aprēķinu.

Dažādi

Atvaļinājums ir obligāts, to nedrīkst izņemt naudā.

Atvaļinājumu atļauts pārcelt uz nākamo gadu tikai tādā gadījumā, ja tam ir būtisks pamatojums.

Uzmanību!!!

Šis nav precīzs un pilnīgs Likuma par atvaļinājumu tulkojums un skaidrojums. Likumā ir noteiktas gan dažādas izņēmuma situācijas, gan citas kārtības.

Mans mērķis bija radīt priekšstatu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanas kārtību un atvaļinājuma samaksu vispārīgi, kas attiecas uz lielāko darba ņēmēja daļu.

Kā arī jāatceras, ka Norvēģijā ir spēcīga arodbiedrību sistēma, tādēļ darbiniekiem var būt labāki atvaļinājuma noteikumi, nekā tas noteikts likumā. Visbiežāk tas ir garāks atvaļinājuma laiks – piecas nedēļas. Atvaļinājuma nauda – 12% (14,3%, ja darba devējs ir vecāks par 60 gadiem).

Vairāk par arodbiedrību sistēmu – Arodbiedrību sistēma.

Vēršu uzmanību arī uz to, ka Darba vides likums nosaka, ka darba līgumā jābūt atrunātām tiesībām uz atvaļinājumu un atvaļinājuma naudu, kā arī atvaļinājuma laika noteikšanas kārtība.

Atvaļinājuma nauda un nodokļi

Šis jautājums ir atrunāts citos normatīvajos aktos. Bet, tā kā tas ir saistīts ar atvaļinājuma naudu un par to bieži ir neskaidrības (pārpratumi), tad neliels skaidrojums arī par šo tēmu.

Un jā. Atvaļinājuma nauda tiek iekļauta tās naudas apmērā, no kuras tiek aprēķināti nodokļi. Maldīgi ir domāt, ka, ja atvaļinājuma nauda tiek izmaksāta nākamajā kalendārajā gadā, tad no tās neatvelk nodokļus.

Un tas viss saistīts ar to, ka Norvēģijā ir ļoti atšķirīga nodokļu aprēķināšanas sistēma.

Ļoti vienkāršoti skaidrojums varētu būt šāds. Katra gada beigās tiek prognozēts, kādi būs personas nākamā gada ienākumi un nodokļu atvieglojumi. Tai skaitā, ka arī tiks saņemta atvaļinājuma nauda. Un tad, atkarībā no ienākumu/atvieglojumu apmēra, tiek noteikts maksājamo nodokļu apmērs.

Tā kā maksājamo nodokļu apmērs tiek noteikts par vienu atvaļinājuma naudu, bet, beidzot darba attiecības atvaļinājuma pelnīšanas gadā, tiek izmaksāts arī nākamajam atvaļinājumam nopelnītā atvaļinājuma nauda, tad rodas situācija, ka nebija paredzēti nodokļi par divām atvaļinājuma naudām. Līdz ar to ir sajūta, ka, ja nākamā atvaļinājuma nauda tiek izmaksāta pirms Jaunā gada, tad tā tiek aplikta ar nodokļiem. Ar nodokļiem tā tiek aplikta arī pēc Jaunā gada, izdalot šo nodokļu daļu uz visu gadu.

Kas ir fellesferie – kopīgais atvaļinājums?

Norvēģijā ir tāda sistēma, ka “visi” vienas darba vietas vai nozares darbinieki dodas atvaļinājumā vienlaicīgi. Šis ir viens no izņēmumiem likumā, kad darbinieks “tiek piespiests” doties atvaļinājumā noteiktā laikā. To gan nenosaka darba devējs, bet šī kārtība un noteikumi izriet no koplīguma.

Šādi kopīgie atvaļinājumi ir, piemēram, celtniecības jomā strādājošajiem. Parasti tās ir jūlija pēdējās trīs nedēļas, kad vēl ir garas un siltas vasaras dienas, un bērniem ir skolas brīvlaiks. 2021.gadā kopīgais atvaļinājums ir noteikts no 12.jūlija līdz 30.jūlijam.

Lai Jums riktīgi labs atvaļinājums!

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: